La Junta de Govern Local

El 15 de juny de 2019 el Ple municipal, en sessió extraordinària, constitueix la Junta de Govern Local, la qual queda integrada pels/per les membres següents:

Presidència:

- Montserrat Brugués Massot, en qualitat d’alcaldessa.

Vocals:

- Pere Brugués Segundo, en qualitat de tinent d’Alcaldia.

- Joan Martínez Roca, en qualitat de regidor.

Podrà assistir amb veu, però sense vot, la regidora Sandra Quera Caamaño.

 

La periodicitat de les Juntes de Govern és mensual, actualment el segon dijous de cada mes a les set de la tarda.

La Junta de Govern Local, tindrà les atribucions delegades pel Ple de la Corporació i pels Decrets d’Alcaldia de 28 de setembre de 2015 i 15 de desembre de 2015.

Les matèries que han estat objecte de delegació per l’Alcaldia podran ser avocades per l’Alcaldessa, d’acord amb l’article 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú, en supòsits especials i mitjançant decret d’Alcaldia.

Amb la funció d'assistir el màxim responsable de l'ens en l'exercici de les seves atribucions i d'exercir les competències que li han estat delegades pel Ple, la Junta de Govern pren decisions sobre diferents temes. Aquí pots consultar els acords presos en el marc d’aquestes reunions, que no inclouen dades personals.

Consulta-les aquí