L'Alcaldia

L’Alcaldia és un òrgan unipersonal necessari del govern municipal. Aquest òrgan és ocupat per la Sra. Montserrat Brugués Massot.

COMPETÈNCIES

Correspon a l’Alcaldia l’exercici de les següents competències:

 1. Representar l'ajuntament.
 2. Dirigir el govern i l'administració municipals.
 3. Convocar i presidir les sessions del ple, de la junta de govern local i de qualsevol altres òrgans municipals, i decidir els empats amb vot de qualitat.
 4. Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
 5. Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
 6. Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
 7. El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu l'article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles estiguin previstes en el pressupost i llur import acumulat en cada exercici econòmic no superi el 10% del seus recursos ordinaris, llevat les de tresoreria que li correspondrà quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment no superin el 15% dels ingressos liquidadats en l'exercici anterior; reconèixer obligacions en els límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes; tot això d'acord amb la Llei reguladora de les hisendes locals.
 8. Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació i acordar el seu nomenament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la corporació i l'acomiadament del personal laboral, donant compte al ple en aquests dos últims supòsits en la primera sessió que aquell convoqui. Aquesta atribució s'entén sense perjudici del que disposen els apartats 1 i 3 de l'article 99 de la Llei reguladora de les bases del règim local.
 9. Exercir accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en les matèries de la seva competència i també quan aquestes hagin estat delegades en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del ple. En aquest últim supòsit s'ha de donar compte al ple en la primera sessió que aquest convoqui per a la seva ratificació.
 10. La iniciativa per a proposar al ple la declaració de lesivitat dels actes administratius en matèries que són de la competència de l'alcaldia. Així mateix, l'alcalde o alcaldessa pot declarar la lesivitat respecte a competències del ple, per raó d'urgència que en faci inviable la convocatòria, i en la primera reunió que tingui n'hi ha de donar compte.
 11. Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d'infortunis o de greu perill d'aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte immediat al ple.
 12. Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances municipals, llevat dels casos en què la facultat s'atribueixi a altres òrgans.
 13. Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat expressament al ple o a la junta de govern local.
 14. Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d'acord amb les lleis i els reglaments de desenvolupament
 15. Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al municipi i no atribueix a altres òrgans municipals.