Validació de documents

Els documents emesos que es poden verificar amb aquesta opció contenen la signatura electrònica basada en un certificat reconegut per l'Agència Catalana de Certificació, generat per un dispositiu segur, pel qual, d'acord amb el que estableix l'article 3.4 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, s'equipara a la signatura manuscrita en relació a les dades presents al paper.

Cliqueu aquí