Informació urbanística

POUM 2015

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, en sessió de 27 de novembre de 2014, va acordar aprovar definitivament el POUM de Sant Llorenç de la Muga i ha estat publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), el dia 13 de febrer de 2015. 

El text aprovat definitivament i vigent des de la seva publicació al DOGC, el 13 de febrer de 2015, és el que s'adjunta a continuació.

PLÀNOLS D'INFORMACIÓ

PLÀNOLS D'ORDENACIÓ

Modificació puntual del POUM

Projecte d'actuació especifica. Camí de Can Serradell

Pla especial urbanístic de catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable del municipi de Sant Llorenç de la Muga

Documentació de l'expedient de llicència d'activitats de la Societat la Fraternitat