El Ple

El Ple funciona en règim de sessions ordinàries, extraordinàries i extraordinàries urgents.

Són sessions ordinàries aquelles la periodicitat de les quals està preestablerta. En aquest sentit, el Ple celebrarà sessió ordinària l'últim dijous de mes a partir de les 20:00 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament. Es faculta a la Sra. Alcaldessa a modificar el dia de la convocatòria, per qüestions organitzatives o coincidència en festius, dins el marge d’una setmana de diferència.

Són sessions extraordinàries aquelles que convoca l’Alcaldia, amb aquest caràcter i sense cap periodicitat, quan aquesta ho decideix o quan ho demana la quarta part, almenys, del nombre legal de membres de la corporació, sense que cap regidor pugui sol·licitar més de tres anualment.

Són sessions extraordinàries urgents aquelles que, per la urgència de l’assumpte a tractar, no permeten que la sessió sigui notificada en el termini mínim previst per la llei.

Les sessions del Ple de l'Ajuntament són públiques, per tant si hi ha veïns interessants en assistir-hi, poden ser-hi presents. També les podeu seguir al canal de youtube de l'Ajuntament.

Actes i Vídeos dels Plens

 

 

 COMPETÈNCIES 

Correspon al Ple l’exercici de les competències següents:

 1. Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
 2. Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; l'alteració del terme municipal; la creació o la supressió de municipis i d'entitats d'administració descentralitzada; la creació d'òrgans desconcentrats; l'alteració de la capitalitat del municipi; el canvi de nom del municipi o de les entitats esmentades, i l'adopció o la modificació de la bandera, l'ensenya o l'escut.
 3. L'aprovació inicial del planejament general del municipi i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació urbanístics.
 4. Aprovar el reglament orgànic i les ordenances.
 5. Crear i regular òrgans complementaris.
 6. Determinar els recursos propis de caràcter tributari. Aprovar i modificar els pressupostos, disposar despeses en els assumptes de la seva competència i aprovar els comptes.
 7. Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
 8. Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
 9. Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i restants administracions públiques.
 10. Aprovar la plantilla del personal i la relació dels llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la legislació sobre funció pública local.
 11. Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic.
 12. Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.
 13. L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost  i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents: Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost. Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.
 14. Les altres que han de correspondre al ple, pel fet que llur aprovació exigeix una majoria qualificada.
 15. Les altres que expressament li atribueixin les lleis.