MODIFICACIÓ PUNTUAL Nº2 DEL POUM

08/08/2023
Modificació Puntual núm. 2 del POUM

El Ple de l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga, en sessió ordinària celebrada el dia 27 de Juliol de 2023, va aprovar inicialment la modificació puntual núm. 2 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Llorenç de la Muga

Aquesta modifiacació  té per objecte fer compatible l’ordenació urbanística amb la legislació en matèria d’aigües, incorporar el domini públic hidràulic del pas de la riera innominada canalitzada i qualificar el sistema urbanístic d’equipament comunitari d’ús administratiu –clau E3- una porció de sòl per tal de possibilitar la construcció del nou edifici polivalent per a serveis municipals i d’atenció al visitant.
Així doncs, de conformitat amb l’article 85.4 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme es sotmet a informació pública la modificació puntual núm.2 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Llorenç de la Muga per un termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest Anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al Punt Avui i al Taulell d’edictes de la seu electrònica de l’Ajuntament.
Durant aquest termini podrà ser examinada per qualsevol interessat en les dependències municipals situades a Sant Llorenç de la Muga perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents durant l'horari d'oficines. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament.
Finalment, el Ple de la Corporació va suspendre de conformitat amb els punts 1 i 2 de l’article 73 del DL 1/2010, l’atorgament de llicències urbanístiques en l’àmbit sotmès a la present modificació.