CONVOCATÒRIA DE PROCÉS DE SELECCIÓ PER SECRETARIA

12/08/2022

Convocatòria del procés de selecció mitjançant concurs-oposició per cobrir amb caràcter interí el lloc de treball de secretaria de classe tercera de l’agrupació dels municipis de Sant Llorenç de la Muga i Albanyà

L’Alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga, com a capital de l’agrupació, ha aprovat les bases i la convocatòria per a la selecció d’un/a treballador/a per cobrir amb caràcter interí el lloc de treball de secretaria de classe tercera, subescala de secretaria-intervenció, de l’agrupació formada pels municipis de Sant Llorenç de la Muga i Albanyà, mitjançant concurs-oposició lliure.
Mitjançant el present anunci es fa pública la convocatòria i el text íntegre de les bases que regeixen el procediment. El termini de presentació d'instàncies serà de vint dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, publicant-se els successius anuncis al taulell electrònic d'anuncis de la Corporació (e-Tauler) i a la pàgina web municipal.
S’adjunta com annex un model d’instància per a participar a la convocatòria.

Termini de presentació de les sol·licituds fins el 8 de setembre.

Més informació als documents adjunts.

18 d'agost de 2022. Publicació al BOP de la convocatòria de la plaça de secretari. L'enllaç a l'anunci al BOP és aquest:

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2022/157/202215707393.pdf

19 d'agost de 2022. Publicació al DOGC de la convocatòria de la plaça de secretari. L'enllaç a l'anunci al DOGC és aquest:

ANUNCI sobre aprovació de la convocatòria i les bases de selecció de personal per cobrir el lloc de treball de secretaria de l'agrupació dels municipis de Sant Llorenç de la Muga i Albanyà.

Podeu consultar en els document adjunts la llista definitiva d'admesos i exclosos  entre els aspirants que van presentar sol·licituds per participar a la convocatòria i el Decret pel qual es nomenen els membres del Tribunal. S'ha fixat el dia 7 de novembre a les 9:00 h. per fer les proves.

ANUNCI DEL RESULTAT DE LES PROVES
A la vista de la valoració final de les proves selectives dutes a terme el 7 de novembre de 2022, el tribunal qualificador ha acordat publicar la relació de les persones aspirants que han superat el procés selectiu, per ordre de classificació, i elevar els resultats a l’òrgan competent perquè pugui resoldre el procediment i cridar als aspirants per ordre de puntuació. Veieu document adjunt.