CONVOCATÒRIA DE PROCÉS DE SELECCIÓ PER SECRETARIA

12/08/2022

Convocatòria del procés de selecció mitjançant concurs-oposició per cobrir amb caràcter interí el lloc de treball de secretaria de classe tercera de l’agrupació dels municipis de Sant Llorenç de la Muga i Albanyà

L’Alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga, com a capital de l’agrupació, ha aprovat les bases i la convocatòria per a la selecció d’un/a treballador/a per cobrir amb caràcter interí el lloc de treball de secretaria de classe tercera, subescala de secretaria-intervenció, de l’agrupació formada pels municipis de Sant Llorenç de la Muga i Albanyà, mitjançant concurs-oposició lliure.
Mitjançant el present anunci es fa pública la convocatòria i el text íntegre de les bases que regeixen el procediment. El termini de presentació d'instàncies serà de vint dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, publicant-se els successius anuncis al taulell electrònic d'anuncis de la Corporació (e-Tauler) i a la pàgina web municipal.
S’adjunta com annex un model d’instància per a participar a la convocatòria.

Més informació als documents adjunts.