ANUNCI D’APROVACIÓ DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA D’UN PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA D’AUXILIAR D’ADMINISTRACIÓ GENERAL

24/01/2023

En compliment del decret d’alcaldia núm. 2022DECR000185, de data 22 de desembre de 2022, d’aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció per a la cobertura d’una plaça d’auxiliar d’administració general, de l’escala d’administració general, subescala auxiliar, grup C, subgrup C2, en règim laboral fix, subjecta a estabilització de l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga, es convoca l’esmentat procés de selecció, mitjançant el sistema de concurs de mèrits excepcional, d’acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, i per a la constitució d’una borsa de treball per a la cobertura de les vacants, substitucions i contractacions per excés o acumulació de tasques, en règim laboral temporal, que es puguin produir en aquest lloc durant el termini de 2 anys.