ANUNCI D’APROVACIÓ DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA D’UN PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA COBERTURA D’UNA PLAÇA D’AGUTZIL

24/01/2023

En compliment del decret d’alcaldia núm 2022DECR000186, de data 22 de desembre
de 2022, d’aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció per a la
cobertura d’una plaça d’agutzil, del grup d’Agrupacions Professionals, en règim laboral
fix, subjecta a estabilització de l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga, es convoca
l’esmentat procés de selecció, mitjançant el sistema de concurs de mèrits excepcional,
d’acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de
mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, i per a la
constitució d’una borsa de treball per a la cobertura de les vacants, substitucions i
contractacions per excés o acumulació de tasques, en règim laboral temporal, que es
puguin produir en aquest lloc durant el termini de 2 anys.